Köpvillkor & Reklamationer

 1. Köp

Vid beställning träffas avtal om köp när Design Åsa bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. En orderbekräftelse genereras automatiskt. Om leveranstid ändras i beställningen kommer kunden att meddelas om detta snarast möjligt. Design Åsa har ägande och återtaganderätt till samtliga produkter tills dess att fullständig betalning har erlagts från kund.

 1. Pris

Priserna presenteras inklusive moms. Vid bekräftad beställning, kan priserna endast ändras av omständigheter som Design Åsa inte råder över. Till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms.

 1. Frakt

Frakt- och emballagekostnad tillkommer på priset om det inte specifikt anges att det ingår. Fraktkostnaderna debiteras separat från varufakturan eller i efterskott, då det inte alltid möjligt att i förväg ange ett fraktpris pga fraktsätt, vikt och volym.

Det är varje köpares ansvar att kontrollera att leveransadressen är korrekt på orderbekräftelsen.

Om godset inte hämtas ut på anvisad servicepoint inom stipulerad tid går godset i retur. Det är köparen som då står för den merkostnad som detta åsamkar säljaren.

Om leveransadressen inte är korrekt och transportören inte kan utföra sitt uppdrag står köparen för kostnader för omdirigering av godset till korrekt adress eller returfrakten till säljaren.

 1. Betalningsvillkor

Normalt betalas mot faktura, postförskott eller kort.

Design Åsa kan vid varje tillfälle kräva förskottsbetalning.

Påminnelseavgift vid utebliven betalning utgår med 100 kronor vid första påminnelse samt räntedebitering med 20 procent räknat på årsbasis för de dagar som fakturan är obetald efter sista betalningsdag. Vid andra påminnelse utgår ytterligare 100 kronor i påminnelseavgift.

4.1 Kortbetalning

Köparen kan betala med  VISA och MasterCard om sådant betalsätt erbjuds av säljaren.

 1. Leveranser

Varor som finns i lager skickas normalt inom 3 arbetsdagar efter det att vi har mottagit din beställning. I de fall en vara måste beställas från leverantör kan leveranstiden vara längre och vi upplyser då kunderna om den beräknade leveranstiden. Paketen levereras av Postnord Logistics eller av transportör som Design Åsa har avtal med. Till privatkunder sker leverans till närmaste ombud.

 1. Leveransförseningar

Ibland uppstår leveransförseningar utom vår kontroll. Det kan t.ex. ske då en leverantör inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser mot oss. Om det inträffar frånsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen åstadkommit.

 1. Transportrisken

Tillsammans med våra fraktpartners står vi för transportrisken dvs. risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten från vårt lager till dig. Du och transportföretaget står för risken vid eventuell retur till oss.

 1. Skadat gods

När du tar emot din vara är det viktigt att du omedelbart besiktigar godset. Skulle emballaget och innehållet vara skadat så meddelar du detta till transportören (notera att det är transportören som är ansvarig för transporten och därför skall transportskada reklameras direkt till honom).  Du måste reklamera direkt på fraktsedeln vid mottagande av godset och noterar typ av skada. Spara alltid den bekräftelse du får på att ditt gods är skadat. Om emballaget är skadat så skall bilder tas av paketet innan det öppnas. Meddelas oss skada omgående med bilagda bilder på emballageskadan. Dolda skador som är att hänföra till godset skall även de reklameras till transportören.

Fel på varan i sig, såsom brist i antal enheter, fel produkt etc som inte är att hänföra till själva transporten, skall reklameras omgående till Design Åsa. Reklamation skall ske skriftligen senast tre dagar efter att godset mottagits.

Du mailar oss omgående och meddelar det inträffade på info@designasa.nu.

 1. Reklamationer

Om du vill reklamera en skadad eller felaktig produkt skall du göra det skriftligen via e-post eller brev, inom en vecka. Spara alltid emballage, originalkartong och betalningsbekräftelsen. Om du ska skicka tillbaka en skadad vara till oss gör du det enklast i det emballage och förpackning som den skickades ut i. Var noga med att packa godset väl, då ytterligare skador som uppstår vid returtransporten ansvarar köparen för.

Reklamationsrätten täcker endast ursprungliga fel, dvs fel som fanns i varan vid leverans. Reklamationsrätten gäller inte i de fall då vi ej kan hitta något fel på produkten eller då du orsakat skadan själv. Vanligt slitage ersätts ej. Notera också att produkterna kan ha mindre avvikelse mellan varandra i färg och form då det är konsthantverk som är individuellt tillverkade. Dessa avvikelser är inte heller grund för reklamation.

Design Åsa ansvarar högst ett år för fel som uppstår på produkten och täcker endast det direkt ursprungliga fel, dvs fel som fanns i varan vid leverans. Design Åsa ansvarar inte för följdskador och ej heller för fel som åsamkats av kunden och det är upp till kunden att visa att produkten har varit felaktigt från början och att det inte är hantering av produkten från kundens sida som åsamkat felet.

Samtliga fontäner skall brukar utomhus. All annan användning är på kundens egen risk. Fontäner, fat, vaser och andra produkter som vid användning kan komma i kontakt med eller som kan förvara vatten eller andra vätskor får inte vara i närheten av känsliga material såsom trä, tyg eller annat material som kan bli utsatt för åverkan genom användning. Stänk från fontänen på omgivande miljö är kundens fullständiga ansvar och kan aldrig bli föremål för reklamation. Det åligger köparen att kontroller vid mottagande av fontäner, fat, vaser och andra produkter som vid användning kommer i kontakt med eller som kan förvara vatten eller andra vätskor att tillse att de är täta och inte på detta eller annat vis kan orsaka skada på annan egendom. Eventuella läckage i produkten skall anmälas till Design Åsa inom en vecka för utbyte av produkten till annan likvärdig produkt. Följdskador pga av läckage ersätts aldrig.

Skador som uppstår pga av felaktigt handhavande från kundens sida ersätt aldrig och det är upp till kunden att visa att man inte uppträtt oaktsamt eller orsakat skadan.

Frysskador eller andra skador som produkterna utsätt för genom att förvaras ute året runt, är aldrig föremål för reklamation. All rätt till reklamation och skadeersättning förfaller efter ett år från leverans.

Det åligger kunden att också minst följa de skötselråd som Design Åsa ger för produkten. Har dessa inte blivit åtföljda föreligger ingen rätt till reklamation.

För produkter i trä eller metall som utsätts för sol, regn, snö, kyla, mekanisk åverkan är kunden medveten om att det sker förändringar i materialen som kan  förändra dess utseende, funktion, färg, form mm. Dessa förändringar kan uppträda efter kort eller lång sikt, men är aldrig föremål för reklamation.

Ersättning för reklamation kan maximalt uppgå till produktens pris inklusive frakt.

 1. Återbetalningar

Återbetalningar sker till bankkonto eller det sätt som kunden föreslår. Återbetalningen sker inom 5 arbetsdagar från det att vi godkänt din retur.

 1. Reservationer

Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeur nedan.

 1. Force Majeur

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal. Eventuell tvist skall avgöras i skiljedomstol.